Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15-12-2023


1. Diensten

3x3zwolle.nl, beheerd door 3×3 Zwolle, biedt diensten aan op het gebied van het organiseren van 3×3 basketball events, het opleiden van jongeren en het promoten van de sport 3×3 basketball. Alle diensten worden aangeboden onder deze algemene voorwaarden.


2. Prijzen en Betalingen


2.1. Inschrijfgeld:

Voor deelname aan sommige toernooien is inschrijfgeld verplicht. De specifieke kosten worden vermeld bij de aankondiging van het desbetreffende toernooi.


2.2. Betaalmethoden:

Betalingen verlopen via Landstede Basketbal ZAC. Ideal is beschikbaar als een mogelijke betaalmethode. Lees ook onze betalingsvoorwaarden [hier](link naar betalingsvoorwaarden).

 

3. Levering en Uitvoering


3.1. Evenementen:

De toernooien en evenementen vinden plaats op vooraf aangekondigde datums. Deelnemers worden tijdig op de hoogte gesteld van locaties en tijden.


3.2. Uitvoertermijn:

De uitvoertermijn voor toernooien is doorgaans een dag of weekend, zoals aangegeven in de aankondigingen.

 

4. Annulering en Afmelding


4.1. Annuleringsbeleid:

Deelnemers hebben het recht om zich tot 24 uur voor aanvang van het toernooi af te melden. Bij afmelding binnen deze termijn kan inschrijfgeld mogelijk niet worden gerestitueerd.


4.2. Geen restitutie na aanvang:

Na aanvang van het toernooi is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk, tenzij anders vermeld in specifieke gevallen bepaald door de organisator.


4.3. Afgasting door 3x3zwolle.nl:

In het geval van afgasting van een toernooi door onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal 3x3zwolle.nl trachten een alternatieve datum aan te bieden. Als dit niet mogelijk is, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.


4.4. Procedure voor annulering:

Afmelding dient schriftelijk te gebeuren via de [contactpagina](link naar contactpagina). De annulering is pas definitief nadat de bevestiging van de organisator is ontvangen.


5. Aansprakelijkheid


5.1. Deelname aan evenementen:

3x3zwolle.nl streeft naar het aanbieden van veilige en goed georganiseerde evenementen. Deelnemers begrijpen echter dat deelname aan 3×3 basketball events inherent risico’s met zich meebrengt, inclusief maar niet beperkt tot blessures.


5.2. Aansprakelijkheid van 3x3zwolle.nl:

3x3zwolle.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade, verlies, kosten, claims of andere aansprakelijkheid die voortvloeien uit deelname aan evenementen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van 3x3zwolle.nl.


5.3. Overmacht:

3x3zwolle.nl is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen, etc.


5.4. Schade aan eigendommen:

3x3zwolle.nl is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers tijdens evenementen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.


5.5. Informatie op de website:

Hoewel 3x3zwolle.nl streeft naar accuraatheid en volledigheid van de informatie op de website, aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies op de website.


6. Intellectuele Eigendom


6.1. Auteursrecht:

Alle content op de website van 3x3zwolle.nl, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, en andere materialen, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zijn eigendom van 3x3zwolle.nl of de respectievelijke eigenaars.


6.2. Gebruik van Content:

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3x3zwolle.nl en/of de respectievelijke eigenaars, enige content van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiceren of anderszins gebruiken.


6.3. Toestemming voor Gebruikersbijdragen:

Door het plaatsen van content op de website (bijvoorbeeld op forums of andere interactieve gedeelten), verleen je 3x3zwolle.nl automatisch het recht om deze content te gebruiken, aan te passen, te verspreiden, en openbaar te maken


6.4. Melding van Inbreuk:

Indien je van mening bent dat je intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden op de website, verzoeken we je om contact met ons op te nemen via brian@3x3zwolle.nl met gedetailleerde informatie over de vermeende inbreuk.


6.5. Handelsmerken:

De handelsmerken en logo’s die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van 3x3zwolle.nl. Het gebruik van deze merken is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


7. Gebruiksvoorwaarden


7.1. Beperkingen op het Gebruik van de Website:

Er zijn geen specifieke beperkingen op het algemene gebruik van de 3x3zwolle.nl website. Bezoekers hebben vrij toegang tot beschikbare informatie en functionaliteiten.


7.2. Plaatsen van Content door Gebruikers:

Het plaatsen van content door gebruikers op de website is niet mogelijk zonder voorafgaande toestemming. Wij moedigen echter feedback, suggesties en verzoeken aan. Indien gebruikers aanpassingen, suggesties of verzoeken willen indienen, verzoeken wij hen vriendelijk dit te doen via de contactpagina op de website.


7.3. Aansprakelijkheid voor Inhoud:

3x3zwolle.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud geplaatst door gebruikers op externe platforms of via andere communicatiemiddelen.


7.4. Toezicht en Verwijdering van Ongepaste Content:

3x3zwolle.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud te verwijderen die als ongepast wordt beschouwd, in strijd is met de wet, of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.


7.5. Contact voor Aanpassingen en Verzoeken:

Gebruikers die aanpassingen, suggesties of verzoeken willen indienen, worden vriendelijk verzocht dit te doen via de contactpagina op de website. 3x3zwolle.nl behoudt zich het recht voor om te beslissen of aan dergelijke verzoeken wordt voldaan.


8. Privacybeleid


8.1. Verwijzing naar Privacybeleid:

Door gebruik te maken van de 3x3zwolle.nl website ga je akkoord met ons privacybeleid. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, verwijzen we je naar ons Privacybeleid.


8.2. Verzameling van Persoonlijke Gegevens:

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier, uitsluitend voor specifieke, legitieme doeleinden. De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn beperkt tot wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden.


8.3. Gebruik van Persoonlijke Gegevens:

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de aangeboden diensten te leveren, waaronder inschrijvingen voor evenementen. We zullen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, tenzij dit wettelijk is toegestaan.


8.4. Bescherming van Persoonlijke Gegevens:

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.


8.5. Doorgifte van Gegevens:

Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming doorgegeven aan derden, behalve zoals beschreven in ons privacybeleid of zoals vereist door de wet.


8.6. Bewaartermijn:

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijke vereisten een langere bewaartermijn voorschrijven.


9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting


9.1. Toepasselijk Recht:

Op deze overeenkomst en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, is het recht van Nederland van toepassing.


9.2. Geschillenbeslechting:

Eventuele geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen tussen de partijen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.


10. Wijzigingen in de Voorwaarden


10.1. Kennisgeving van Wijzigingen:

3x3zwolle.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via een duidelijke kennisgeving op de website.


10.2. Periodieke Controle:

Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.


10.3. Mogelijkheid tot Weigering:

Indien een gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft deze de mogelijkheid om het gebruik van de website te staken.


10.4. Effectieve Datum van Wijzigingen:

Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht op de datum van publicatie op de website, tenzij anders vermeld.

Openingstijden feestdagen

3x3Zwolle:
11:00 tot 20:00